Urology

Faculty/Staff

1. Dr Nizamuddin Senior Registrar.
2. Dr M. Uzair.
3. Dr Sajjad Akbar, Dr Fazal Elahi
4. Dr Behroz Khan